• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Preklad

Preklady a tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny a opačne

Kvalitný preklad je preklad, ktorý dôkladne reprodukuje východziu informáciu. Kvalitný preklad je najlepšie realizovaný osobami, ktoré majú ako vo východzom tak i cieľovom jazyku detailné a bohaté skúsenosti. Pritom je veľmi dôležité, že cieľový jazyk prekladateľa je jeho materinským jazykom, lebo iba v tomto prípade je zaručený kvalitatívne vysokohodnotný preklad.

Náš úspech a spokojnosť klientov vďačíme odborným tlmočníkvi a prekladateľovi s materinským jazykom, krátkemu času reakcie, rýchlemu vybaveniu záležitosti, konzistencii terminológie, nebyrokraticej elektronickej komnunikácii a našej šecializácii na právny a ekonomický sektor.

Pre firmy je medzinárodná komunikácia a adekvátny profesionálny preklad nepostrádateľný a dôležitý. K nášmu spektru služieb patrí nie len odborný a znalecký preklad. Ponúkame i ďalšie, s prekladateľským procesom (pred i po ňom) prepojené služby. Ponúkame napríklad popri odbornom preklade aj dodatočné služby ako tlmočenie alebo overené preklady úradne relevantných dokumentov a to vsetko z jednej ruky. V rámci súdneho procesu majú slovenskí a českí klienti k dispozícii napr. all-in-one služby, ktoré robia pritiahnutie dodatočných prekladateľov a tym ďalšie výdavky nadbytočnými.

Všetky naše preklady poskytujeme ako i elektronickej, tak i papierovej forme.

Naše služby:

Súkromné listiny hrajú ako v nemeckom tak i v slovenskom (správnom) práve veľmi dôležitú úlohu. Preto má úradné overenie listín v tomto smere nepostrádateľnú hodnotu a vo väčsine prípadov je dodanie overených listín i zákonne predpísané. Takéto listiny musia byť overené úradne overeným prekladateľom.

Overený preklad je preklad, ktorý je zhotovený úradne overeným prekladateľom. Takýto preklad slúži potvrdeniu, že obsah preloženého dokumentu obsahovo zodpovedá východziemu dokumentu. Overený prekladateľ právne záväzne garantuje, že obsah overeného prekladu zodpovedá doslovne originálnemu východziemu dokumentu a potvrdzuje to svojou pečiatkou.

Overený preklad smie byť vyhotovený jedine úradne overeným prekladateľom. To zabezpečuje fakt, že prekladateľ je odborne spôsobilý preklad vykonať, a že disponuje adekvátnou jazykovou kompetenciou. Popri tejto forme overenia má každá (spolková) krajina, úrad alebo veľvyslanectvo zvláštne podmienky na overenie dokumentov. JUDr. Martin Varga ako úradne overený tlmočník a prekladateľ pri Krajskom Súde Ham (Porýnie-Westfálsko) je oprávnený preklady overeovať a legalizovať.

Overený preklad by mal byť zhotovený zásadne z originálneho dokumentu. T. z., že pri overenom preklade dokumentu by nám mal byť k dispozícii originál východzieho dokumentu. Ak to nie je možné, je prekladateľ povinný to v preklade uviesť. V prekladateľskej položke bude potom uvedené, či bol preklad zhotovený na základe originálu alebe iba kópie.

Niektoré úrady vyžadujú popri legalizácii dvojité overenie. V tomto prípade atestuje súd, že stanovený prekladateľ je daným súdom ofociálne vedený, a že je oprávnený dokumenty úradne prekladať. Aj tento servis je zahrnutý v našich službách.

Ponúkame úradné overenie napr. nasledovných dokumentov:

 • Adopčné listiny
 • Lekárske posudky
 • Výpisy z obch. registra
 • Potvrdenia rôznehu druhu
 • Vysokoškolské tituly
 • Vy-/ a prehlásenia
 • Finančné správy
 • Führerscheine
 • Geburtsurkunden
 • Obchodne listiny
 • Sobášne listiny
 • Rozvodové listiny
 • Úmrtné listy
 • Zmluvy rôzneho druhu
 • Poistné potvrdenia/listiny
 • Certifikáty
 • Vysvedčenia
 • Plné moci
 • Policajné listiny
 • Výpisy z registra trestov
 • Listiny z matriky
 • Súdne rozhodnutia
 • Preukazy o výkone
 • Patenty
 • Znalecké posudky
 • iné dokumenty pre úrady

Úplné porozumenie je kľúčové pre úspešné vedenie rokovaní o zmluve, konferencie, firemného podujatia alebo súdneho pojednávania. Dokonca aj vtedy, ak jednotlivé slová nie sú správne pochopené, môže to mať nepriaznivý vplyv na profesionálnu oblasť. Profesionálni tlmočníci zabezpečia, že aj vám a vašim partnerom v diskusii bude pri preklade zohľadnený akýkoľvek jemný rozdiel. Toto platí pre osobné rokovania, ako aj pre prejavy, prednášky alebo pri prehliadkach. Ako tlmočník a právnik stále zdôrazňuje JUDr. Varga aké dôležité je úplné pochopenie prekladaného textu alebo rozhovoru. Aj na súde je tlmočník cennou pomocou. Ako dvojjazyčný rečník s dlhoročnými skúsenosťami Vám JUDr. Varga ponúka profesionálne tlmočnícke služby, kde popri jeho jazykových znalostí prináša i bohaté odborné znalosti.

Pre tlmočenie je dobrá príprava polovica boja. Preto nam prosím dajte vedieť vopred, na ktoré odborné slovníky a špeciálne mená sa má tlmočník pri danom tlmočení pripraviť. Platí to aj v prípade, že by bolo potrebné mať špecifické poznatky. Informujte nás vopred o požadovanej terminológii.

Nič nie je nepríjemnejšie, než rozpoznanie chyby v publikovanom texte, ktorý sa už nedá opraviť. Preto je dôležité, aby ste sa pred publikovaním uistili, že text je pravopisne, gramaticky, rovnako ako i štýlovo dokonalý.

Editor spravidla kontroluje súbory a dokumenty pre aktuálne oficiálne pravopisné a interpunkčné pravidlá. Na druhej strane je úlohou korektora zdokonaľovať texty z hľadiska štýlu a obsahu a dať im konečnú gramatikálnu podobu. Redakčné upravy sa zvyčajne konajú preto tesne pred vytlačením alebo publikovaním textu.

S našou profesionálnou redakčnou službou si môžete byť istí, že váš text je bezchybný, a že čitateľ porozumie všetkému spôsobom, akým ho chcete preniesť.

Táto služba sa zvyčajne používa na publikovanie textov alebo dokumentov ako sú webové stránky, reklamné letáky, brožúry atď. Úprava je tiež súčasťou našej prekladateľskej služby.

JUDr. Varga sa špecializuje na redakčnú korektúru a korektúru a zabezpečuje tak, aby vaše texty spĺňali nasledujúce kritériá kvality:

 • gramatika
 • jasnosť textu
 • správnosť textu
 • stručnosť
 • výstižnosť
 • zrozumiteľnosť

Ako prekladateľovi s materinským slovenským jazykom, je JUDr. Varga vrodená požadovaná štylistická citlivosť a jazyková pozornosť k detailom, aby preklad obsahujúci aj komplikovaný obsah je naprie tomu jasný a zrozumiteľný. Vďaka svojmu kultúrnemu a sociálnemu zázemiu je schopný prevzať typický štýl krajiny, v ktorej jazyku sa má text preložiť do cieľového textu. Výlučná pozornosť spočíva v oblasti práva, hospodárstva a ekonomiky.

Preklad právnych textov vyžaduje nielen znalosť a diferenciáciu právnej terminológie, ale aj bezpečné ovládanie jazykových zákonov týkajúcich sa štýlu. Preto JUDr. Varga ako nemecký a slovenský právnik a advokát ponúka potrebné vedomosti z prvej ruky, aby zdrojové texty boli profesionálne a štylisticky, berúc do úvahy jazykové zvyky krajiny, preniesené do cieľového jazyka.

Máme skúsenosti so špecifickými štýlmi v textovej komunikácii v rámci obchodu a ekonomiky. Každá krajina ma špeciálny štýl v oblasti napr. patentového práva, firemných zmlúv, kúpnych zmlúv a obchodných brožúr. Sme oboznámení so špecifickým slovníkom pre všetky odvetvia hospodárstva, obchodu a ekonomiky a naši zamestnanci sú úplne oboznámení so všetkými technickými pojmami, textovými spôsobmi a právnymi požiadavkami na korešpondenciu a rozsahom dokumentov súkromného sektora a obchodu. Aj tu pre Vás platia naše komplexné a rozsiahle aspekty zabezpečenia kvality.

Texty

 • webové stránky
 • obchodné podmienky
 • zmluvy a dohody
 • technické dokumenty
 • normy
 • návody na použitie
 • návody na obsluhu
 • príručky
 • tlačové správy
 • bilancie
 • výročné správy
 • korespodencia
 • reklamy
 • prezentácie
 • katalógy
 • brožúry
 • letáky
 • prospekty

Právne dokumenty

 • pracovné zmluvy
 • žiadosti
 • oprávnenia
 • stažnosti
 • istiny
 • zmluva o pôžičke
 • zmluva o poskytovaní služieb
 • diplomy
 • manželské zmluvy
 • dedičké zmluvy
 • prepravné zmluvy
 • rodné listy
 • obchodné zmluvy
 • výpisy z OR
 • sobášne listy
 • kúpno-predajné zmluvy
 • žaloby
 • firemné správy

  Finančné dokumenty

 

 • výročné správy
 • účtovné uzávierky
 • audity
 • zmluvy
 • prehlásenia
 • upmienky
 • formuláre
 • firemná správy
 • daňové priznania
 • zisťovanie zisku
 • účtovné evidenie
 • finančné analýzy
 • iné finančné dokumenty