• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Pracovné právo

Výpoveď

Žaloby o neplatnosti výpovede, odstupné, ukočenie prac. pomeru a pod.

Dovolenka

Uplatnenie, výpočet, presun do ďalšieho roku, materská dovolenka, vyplatenie a pod.

Platby

Plat, platové komponenty, (tarifné) príplatky, prirážky, (tarifné) diéty, cieľové dohody a pod.

Nadčasy

Uplatnenie, výpočet, vyplatenie, žaloby, minimálna mzda, tarifná mzda u.ä.

Napomenutie

Preskúmanie, vymazanie z , personálneho spisu, žaloby, stanovisko druhej strany a pod.

Prac. agentúry

Prenechanie, vysielanie, prenájom pracovných síl, pracovné podmienky, minimálna mzda a pod.

Pracovnoprávne poradenstvo a zastupovanie

Ako kompetentný partner sme Vám k dispozícií pri všetkých otázkach týkajúcich sa individuálneho a kolektívneho pracovného práva. Mnohým pracovnoprávnym sporom sa dá vyhnúť, ak sa produktívne zohľadnia rozdielne záujmy už v pracovných zmluvách. Poskytujeme rozsiahle poradenstvo, ktoré sa odporúča už pred súdnym sporom a to na základe osobitého dôverného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V citlivej oblasti vnútorných pomerov v podniku, alebo v oblasti prejednávania zmlúv, je žiadaná opatrná a účelová metóda prístupu, ktorá sa zakladá na dôvere. Pracovné právno Nemecko.

Môžeme Vás teda len povzbudiť, aby ste sa na nás obrátili včas, aby sme Vám mohli efektívne pomôcť pri riešení vzniknutého pracovnoprávneho problému. Ak už ste účastníkom pracovnoprávneho sporu, prediskutujeme s Vami rôzne alternatívy, ako v danej situácií konať a spôsob, ktorý je pre úspešné riešenie prípadu najvhodnejší. Pracovné právno Nemecko.

Radíme a zastúpujeme tak zamestnávateľov, medzi nimi predstavenstvá, obchodných riaditeľov, vedúcich zamestnancov, ako aj zamestnancov vo všetkých oblastiach pracovného práva, ako aj všeobecného práva služobných zmlúv. Pomôžeme Vam pri výpovedi, ukončení pracovného pomeru, vyplateniu výplaty, dovolenky, nadčasov, odstupnom upomienkach a iných problémoch.

Zastupujeme klientov po celom Nemecku.

Poradíme a zastúpime Vás okrem iného v nasledujúcich oblastiach:

 • Súdne a mimosúdne zastupovanie a hájenie záujmov
 • Výpoveď a žaloba na určenie neplatnosti výpovede
 • Spor ohľadne pracovného osvedčenia
 • Jednania o dohode o zrušení pracovného pomeru
 • Kontrola úradných napomenutí, časových obmedzení a zákazov konkurencie
 • Otázky ohľadom špeciálnej ochrany (matky, tehotné ženy, rodičovská dovolenka atď.)
 • Otázky ohľadom podnikového dôchodku
 • Vyplácanie bonusov a prémií
 • Udelenie plnej moci a prokúry
 • Zákaz konkurencie
 • Používanie služobného vozidla
 • Stimuly
 • Dohody o splácaní
 • Rokovanie o ukončení pracovného/služobného pomeru
 • Tvorba a overenie služobných zmlúv
 • Výhody, cieľové dohody, tantiémy, akciové opcie
 • Otázky zodpovednosti a ručenia
 • Otázky týkajúce sa odvolania a výpovede
 • Príprava, plánovanie a realizácia opatrení týkajúcich sa zmien v spoločnosti (outsourcing, odstavenie, zánik podniku, znižovanie stavu zamestnancov atď.)
 • Príprava a realizácia personálnych opatrení (umiestnenie, preloženie, konzultácie atď.)
 • Tvorba trestov za porušenie zmluvy a zákazov konkurencie
 • Jednania s podnikovými radami
 • Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy
 • Pracovnoprávne Due Diligence
 • Tvorba. kontrola a vyhotovenie zamestnaneckých a služobných zmlúv, dohôd o zrušení pracovného pomeru a doplňujúcich dohôd pre vedúcich spolupracovníkov, predstavenstvá a obchodných riaditeľov
 • Kontrola a tvorba pracovných osvedčení
Naše služby zahŕňajú:
 • mimosúdne zastupovanie
 • súdne zastupovanie
 • zastupovanie pred úradmi
 • induviduálne a osobné poradenstvo
 • rokovania

Často kladené otázky:

 

Dostal(a) som výpoveď, čo teraz?

Ak ste obdržali od Vášho zamestnávateľa výpoved v písomnej forme a chcete sa voči tejto výpovedi brániť, musíte konať rýchlo. Ak chcete napadnúť výpoveď, musíte do troch týždňov od doručenia výpovede (nie k vypovedacej lehote) v písomnej forme podať na pracovnom súde žalobu o neplatnosti výpovede. Ak túto zákonnú lehotu na podanie žaloby nedodržíte, je výpoveď zo zákona fingovaná ako legálna, i keď bola možno obsahovo a z právneho hľadiska neopodstatnená.

Žalobu môžete podať sám(a), alebo pomocou špecializovaného právnika.

Ak sa rozhodnete pre zastupovanie právnikom, pripravte mu vopred nasledovné dokumenty, aby vec spracoval čo najrýchlejšie: pracovná zmluva plus dodatky, výpoveď, posledné tri výplatné pásky, poprípade názov poisťovne právnej ochrany s číslom zmluvy.

Nebola mi vyplatená mzda, ako postupovať ďalej?

Ak Vám po splatnosti nebola vyplatená mzda, urgujte písomne alebo e-mailom Vášho zamestnávateľa na vyplatenie mzdy, pričom mu dajte na to lehotu aspoň päť dní. Zdôraznite pritom, že po uplynutí lehoty a nevyplatení mzdy sa obrátite na právnika a súd.

Ak ani napriek tomu Váš zamestnávateľ mzdu nevyplatí, obráťte sa na špecializovaného právnika, alebo priamo na súd, aby Vaše pohľadávky boli presadené.

Musím dbať na určité lehoty pri presadzovaní mojich práv?

Väčšina pracovných zmlúv (alebo aj kolektívnych zmlúv) obsahuje ustanovenia, kde nároky z pracovnej zmluvy sú premlčané po troch mesiacocvh od splatosti. T.z. že nároky staršie ako tri mesiace sa už právne uplatniť nedajú. Pritom je irelevantné o aké nároky sa jedná (mdza, nadčasy, dovolenka a pod.). V tejto súvislosti je potrebné skontrolovať Vašu pracovnú zmluvu na dané ustanovenia o premlčaní nárokov.

Väčšina daných ustanovení je ale zo skúsenosti neplatná, lebo nespĺňa zákonné podmienky. Či dané ustanovenie vo Vašej pracovnej zmluve je platné alebo nie, dokáže posúdiť špecializovaný právnik. Ak právnik dospeje k záveru, že ustanovenie je neplatné, platí zákonná premlčacia doba tri roky.

Koľko ma bude stáť zastupovanie právnikom?

V pracovnoprávnych sporoch na prvostupňovom súde ako i mimosúdnych resp. predsúdnych zastupovaní znáša každá strana sporu svoje trovy právneho zastupovania sama. T.z., že znášate trovy vlastného právnika aj vtedy ak spor vyhráte, resp. zamestnávateľ Vam mzdu vyplatí, alebo Vaša žaloba o neplatnosti výpovedi bude úspešná. Nárok na uhradenie trov právnika protistranou pracovnoprávnych sporoch na prvostupňovom súde ako i mimosúdnych resp. predsúdnych zastupovaní neexistuje ani v prípade, že Vaše pohľadávky a práva budu presadené.

Trovy advokáta sa odvíjajú od výšky hodnoty sporu a advokátskych tabuliek. Výška hodnoty sporu sa zasa odvíja od žalovanej sumy, pri žalobách o neplatnopsti výpovede od posledného štvrťročného platu. Konrétne  sumy sa nedajú vyčísliť, lebo každý prípad je individuálny.

Odporúča sa uzavrieť poistenie právnej ochrany s modulom pracovné právo. Vtedy zvyčajne preberá poisťovňa trovy právnika.

Ak ste osobou v hmotnej núdzi, máte poprípade nárok na príspevok na vedenie sporu (Prozesskostenhilfe). Tento príspevok hradí trovy súdu a právnika. Či na tento príspevok máte nárok, závisí od Vašej aktuálnej finančnej situácie. V tomto prípade budete musieť súdu preukázať Vaše majetkové pomery.

Honorár právnika vzniká aJ v prípade, že právnikovi prepošlete zmluvu na kontrolu, či a aké nároky sú vo Vašom prípade presaditeľné. Ak právnik dospeje k záveru, že Vaše nároky su premlčané, nepresaditeľné a pod., vzniká mu aj tak nárok na (zvyčajne poradenský) honorár (180,00 € plus DPH).

Pri právnom zastupovaní vyžadujeme uhradenie preddavkovej faktúry vo výške ca. 40 – 50% predbežných trov. Prosím majte pochopenie, že dohody typu “uhradenie trov po vyhranom súdnom spore” neakceptujeme. Spor totiž môže trvať aj niekoľko mesiacov, a pre nás je neprimerané na náš honorár čakať takú dlhú dobu.