• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Profil

Profil

Individuálne poradenstvo

Osobné poradenstvo, individuálny prístup, riešenia a stratégie na mieru

Skúsení advokáti

Kvalifikácia, každoročné skolenia, profesionálny prístup, vysoká právna úroveň

Špecializácia

Pracovné, obchodné, špedičné, medzinároné právo, právo transportu, obchodných spoločností
Právnik Nemecko

O NÁS

goormann | varga - rechtsanwälte | fachanwälte

Nemecký advokát a právnik a usadený euroadvokát na Slovensku JUDr. Varga ako Slovák so znalosťami nie len slovenského jazyka ale i kultúry a zmýšľania Vám pomôže v Spolkovej republike Nemecko presadiť Vaše nároky, požiadavky a práva.

Práve znalosť slovenského a českého jazyka ako i slovanskej a nemeckej mentality a kultúry Vám zaručuje bezbariérový prístup a presadenie Vašich práv i mimo Slovenskej republiky v materinskom jazyku kompetentými osobami.

Prosím dbajte na to, že náš sekretariát hovorí výlučne po nemecky alebo anglicky. Pri telefonickom kontakte popíšte stručne v nemčine alebo angličtine Váš problém, aby sekretariát vedel správne zdeliť Váš problém advokátovi a Vám mohol zdeliť, či Váš právny problém spadá do našej kompetencie. V opačnom prípade použite náš kontaktný formulár.

Správna voľba advokáta svojej dôvery nezávisí len od kvalifikácie, ale aj od osobného vzťahu ku klientovi a kompletného balíčka poskytovaných služieb. Pokúšame sa preto ponúknuť klientom individuálne právne poradenstvo a riešenia šité na mieru.

Ako i slovensky komunikujúca nemecká advokátska kancelária a nemecký právnik radíme a zastupujeme slovenské a české firmy, podnikateľov ale i súkromných klientov v nemeckom a medzinárodnom práve. Ponúkame nielen právnu podporu a zastupovanie, ale taktiež i všeobecné zastupovanie našich klientov na úradoch alebo s obchodnými partnermi. Nemecký advokát a právnik JUDr. Varga ako Slovák so znalosťami nie len slovenského jazyka ale i kultúry a zmýšľania Vám pomôže v Spolkovej republike Nemecko presadiť Vaše nároky, požiadavky a práva. Práve znalosť slovenského a českého jazyka ako i slovanskej a nemeckej mentality a kultúry Vám zaručuje bezbariérový prístup a presadenie Vašich práv i mimo Slovenskej republiky v materinskom jazyku kompetentými osobami.

K našim klientom patria ako nemecké firmy, tak i slovenské a české spoločnosti a súkromné osoby, ktoré buď expandujú do Spolkovej republiky Nemecko, alebo tam potrebujú presadiť svoje právo a nároky. Taktiež sa podieľame na cezhraničných slovensko-nemeckých, česko-nemeckých transkaciách ako i seminároch, školeniach a rôznych kooperáciach.

Ťažisko našej činnosti spočíva v hospodárskom, ekonomickom a pracovnoprávnom poradenstve a zastupovaní záujmov klientov. Naše rozsiahle vedomosti o fungovaní podniku ako aj špecializácia nášho poradenstva na ekonomické a hospodárske právo garantujú praktické a aktuálne realizovanie riešení na kvalitatívne najvyššej úrovni.

Radi Vás sprevádzame pri zakladaní, predaji, reštrukturalizácií či prevzatí podniku a spoločností, pri M&A transakciách, ako aj pri každodenných výzvach hospodárskeho života. Corporate Governance, compliace, právo transportu a špedície taktiež spadajú do náplne našej práce. Poskytujeme právnu pomoc predstavenstvám, obchodným riaditeľom, dozorným radám, akcionárom, zastúpujeme ich záujmy a vypracuvávame zodpovedajúce podnikateľské riešenia.

Našich súkromných klientoch radíme a zastúpujeme v pracovnoprávnych, dedičskoprávnych, kúpnoprávnych a iných občianskoprávnych záležitostiach, ako aj pri uplatňovaní a inkase požiadaviek.

Vypracuvávame kreatívne riešenia, s ktorými je možné pružne reagovať na neustálu technickú a právnu zmenu. Pre nás je predpokladom úspešnej spoluprácu popri kvalifikovanom právnom poradenstve aj stabilný a otvorený vzťah k našim klientom, ktorý sa zakladá na obojstrannej dôvere.

Pribúdajúci počet zákonov, ktorých komplexita na jednej strane a záplava súdnych rozhodnutí na strane druhej, viac a viac sťažujú správny výber právnickej kancelárie, na ktorú sa môžete obrátiť. Odborná kompetencia, inovácie, služby a predovšetkým dôvera majú rozhodujúci význam.
Advokát by nemal byť iba synonymom pre opravára, ktorý má obmedziť škody, už keď je na to neskoro. Optimálne riešenia sa dajú dosiahnuť, ak sa môžeme zúčastniť plánovaných opatrení od samého začiatku. Nárok našich klientov na prvotriedne zastupovanie záujmov založené na dôvere plníme radi a s vysokou nasadenosťou. Každej Vašej žiadosti venujeme našu plnú pozornosť: nezáleží, či potrebujete všeobecné právne poradenstvo, alebo by ste chceli zastúpiť v mimosúdnych rokovaniach, resp. pred súdom. Ponúkame Vám profesionálny priebeh a čo možno najlepší servis. O Váš mandát sa staráme plynulo, efektívne a informujeme Vás o pokrokoch aktuálne a pravidelne.

Medzinárodné zameranie a skúsenosti našej kancelárie nie sú zaujímavé iba pre medzinárodných klientov s cezhraničnými spormi a stykmi, ale predovšetkým aj pre klientov, ktorí chcú expandovať do Rakúska, Českej republiky, na Slovensko alebo do východnej Európy a chcú sa ohľadom toho poradiť. Mnoho slovenských spoločností i súkromných osôb pôsobí na územi Nemeckej spolkovej republiky. Pri problémoch alebo právnom spore vzniká u spoločností i súkromných osôb dilema nechať sa zastupovať nemeckým právnikov s chýbajúcou slovanskou mentalitou a myslením. Naša kancelária ako sprostredkovateľ oboch právnych systémov a myslení sa za zameriava práve na týchto klientov. Tým odbúravame a zjednodušujeme jazykové, mentálne a medziľudské bariéry.

Ako alternatíva k veľkým kanceláriám Vám ponúkame skúsené a osvedčené poradenstvo na právne najvyššej úrovni ako i právne zastupovanie Vašich záujmov. Okrem skúsenosti založených na dlhodobej praxi, flexibilnej a rýchlej metódy práce spojenej s čo možno naväčším úspechom a nasadením, blízkosti ku klientom a angažovanosti, Vám ponúkame aj modernú štruktúru nákladov, ktorú si veľké kancelárie vzhľadom na ich komplexné štruktúry môžu sotva ponúknuť.

V právnych záležitostiach sú podnikatelia neustále odkázaní na to, mať najnovšie informácie. Zo všetkého najdôležitejšie je, aby sa upozornilo na alternatívne riešenia vzniknutých problémov. Pretože advokát JUDr. Varga môže nahliadnuť ako syndikus a dozorný orgán do štruktúry, procesov a rozhodovaní podnikov, hovorí Vašim jazykom.

Práve v hospodárskom práve nie sú nadbytočné poradenské správy opatrené doložkou to, čo podnik potrebuje. Optimálne riešenia sa dosahujú, ak sa môžu plánované opatrenia zaviesť od začiatku. Tento princíp platí rovnako dobre aj pre súkromné osoby. Využite našu kompetenciu v oblasti poradenstva na včasné rozpoznanie príčin chýb a rizík predovšetkým z právneho hľadiska.

Našim záväzkom chápeme tak, že pre Vás chceme dosiahnuť hospodársky výhodné výsledky. Tam, kde druhý ešte len premýšľajú, my myslíme dopredu.
Nie vždy zvažujeme Vaše žiadosti výhradne z právnického hľadiska. Nie vždy je jasná právnická cesta aj hospodársky zmysluplná. Umenie je dosiahnuť právo pri zohľadnení všetkých hospodárskych aspektov a rizík. Kazuistická stratégia a vyvážené zváženie záujmov v jednotlivých prípadoch v rozhodujúcej miere prispievajú k úspechu.

Poradíme Vás komplexne a vecne. Poskytneme rady k súdnemu procesu, ak sa ukáže ako zmysluplný s prísľubom úspechu. Hľadáme mimoprávne riešenia, ak sa ukáže, že riziká právneho sporu sú neprimerane vysoké.

Prostredníctvom ekonomického ťažiska našej činnosti zbierame súčasne každý deň cenné Know-How pri vývoji riešení jednotlivo šitých na mieru. Toto je výhoda právnickej špecializácie. Kladieme dôraz na to, aby sme sa čo možno najskôr zapojili do úvah a procesov zmien našich mandantov. Ako samostatní právnici až pridobre rozumieme, aké dôležité sú pre Vás efektivita nákladov, flexibilita a rýchle zrealizovanie projektov. Preto neberieme do úvahy iba čisto právnické riešenia, ale okrem toho Vás podporujeme, aby ste si zvolili takú stratégiu, ktorá je optimálna aj z hospodárskeho a finančného hľadiska.

Právnické a strategické spektrum služieb zdokonaľujeme prostredníctvom kooperácie s daňovými poradcami, prekladateľmi a právnickými kanceláriami nie len v Nemecku, ale aj v Rakúsku, v Českej republike a na Slovensku.

Pretože si vážime spokojnosť našich mandantov a chceme zaručiť optimálnu starostlivosť, pripravili sme pre Vás 10 bodový katalóg, podľa ktorého nás môžete posúdiť.

10 bodový katalóg:

 • Už pri prvom rozhovore s mandantom preveríme, či môžeme našim klientom skutočne pomôcť, predtým než sa rozhodneme, že mandát prijímame.
 •  Našim klientom vysvetlíme riziká týkajúce sa nákladov, pretože každý súdny proces je spojený s hospodárskymi rizikami. Vysvetlíme Vám, napr. či už je poistenec právnej ochrany pripravený prevziať hospodárske riziko.
 • Keď sú už všetky podklady kompletné, nanovo preveríme skutkovú podstatu a všetko preskúmame – aj to zdanlivo preskúmané.
 • Zoberieme si na spracovanie záležitosti dostačujúci čas, aj v prípade, ak by mala byť hodnota sporu nízka, pretože každý prípad má pre klientov osobitý význam.
 • Princíp štyroch oči; v komplikovanejších prípadoch k nim prizveme kolegu a prediskutujeme ich s ním, a ak bude treba prizveme k tomu aj ďalšieho znalca.
 • Právnik je osoba dôvery. Preto nikdy nepoveríme prípadom iného právnika bez uzrozumenia klienta, ani na procesné zastúpenie.
 • Klient má nárok byť aktuálne informovaný o všetkom. Za pochodu ho informujeme o všetkých našich krokoch. Prediskutujeme s ním všetky otvorené otázky, ktoré sa môžu v priebehu procesu vyskytnúť.
 • Človek nemusí byť 24 hodín zastihnuteľný, ale klient má nárok nadviazať promptný a nekomplikovaný kontakt so svojím právnikom. Zaistíme, aby ste nás mohli kontaktovať kedykoľvek.
 • Súrne otázky budú zodpovedané pomocou moderných komunikačných technológií v priebehu 36 hodín.
 • Nikdy nezabúdame, že klient nehodnotí služby svojho právnika iba podľa dosiahnutých výsledkov. Pretože iba skutočne spokojný klient bude svojho advokáta odporúčať ďalej.

Náš tím

goormann | varga