Overený preklad

[dropcap size=”220%”]P[/dropcap]rekladateľské a tlmočnícke služby pre firmy a súkromné osoby z nemeckého jazyka do slovenského a opačne s garanciou kvality od úradne overeného tlmočníka a prekladateľa.

[button style=”tbutton1″ button_default_color=”color1″ target=”_self” size=”medium” url=”http://www.goormann-varga.de/sk/preklad/odborn%C3%BD-preklad/” text=”Odborný preklad”] [/button]  [button style=”tbutton1″ button_default_color=”color1″ target=”_self” size=”medium” url=”http://www.goormann-varga.de/sk/preklad/tlmo%C4%8Denie/” text=”Tlmočenie”] [/button]  [button style=”tbutton1″ button_default_color=”color1″ target=”_self” size=”medium” url=”http://www.goormann-varga.de/sk/preklad/redak%C4%8Dn%C3%A1-korekt%C3%BAra/” text=”Redakčná korektúra”] [/button]  [button style=”tbutton1″ button_default_color=”color1″ target=”_self” size=”large” url=”http://www.goormann-varga.de/sk/preklad/overen%C3%BD-preklad/” text=”Overený preklad”] [/button]

Súkromné listiny hrajú ako v nemeckom tak i v slovenskom (správnom) práve veľmi dôležitú úlohu. Preto má úradné overenie listín v tomto smere nepostrádateľnú hodnotu a vo väčsine prípadov je dodanie overených listín i zákonne predpísané. Takéto listiny musia byť overené úradne overeným prekladateľom.

Overený preklad je preklad, ktorý je zhotovený úradne overeným prekladateľom. Takýto preklad slúži potvrdeniu, že obsah preloženého dokumentu obsahovo zodpovedá východziemu dokumentu. Overený prekladateľ právne záväzne garantuje, že obsah overeného prekladu zodpovedá doslovne originálnemu východziemu dokumentu a potvrdzuje to svojou pečiatkou.

Overený preklad smie byť vyhotovený jedine úradne overeným prekladateľom. To zabezpečuje fakt, že prekladateľ je odborne spôsobilý preklad vykonať, a že disponuje adekvátnou jazykovou kompetenciou. Popri tejto forme overenia má každá (spolková) krajina, úrad alebo veľvyslanectvo zvláštne podmienky na overenie dokumentov. JUDr. Martin Varga ako úradne overený tlmočník a prekladateľ pri Krajskom Súde Ham (Porýnie-Westfálsko) je oprávnený preklady overeovať a legalizovať.

Overený preklad by mal byť zhotovený zásadne z originálneho dokumentu. T. z., že pri overenom preklade dokumentu by nám mal byť k dispozícii originál východzieho dokumentu. Ak to nie je možné, je prekladateľ povinný to v preklade uviesť. V prekladateľskej položke bude potom uvedené, či bol preklad zhotovený na základe originálu alebe iba kópie.

Niektoré úrady vyžadujú popri legalizácii dvojité overenie. V tomto prípade atestuje súd, že stanovený prekladateľ je daným súdom ofociálne vedený, a že je oprávnený dokumenty úradne prekladať. Aj tento servis je zahrnutý v našich službách.

Ponúkame úradné overenie napr. nasledovných dokumentov:

[one_third position=”first”]

 • Adopčné listiny
 • Lekárske posudky
 • Výpisy z obch. registra
 • Potvrdenia rôznehu druhu
 • Vysokoškolské tituly
 • Vy-/ a prehlásenia
 • Finančné správy
 • Führerscheine
 • Geburtsurkunden[/one_third]  [one_third position=”middle”]
 • Obchodne listiny
 • Sobášne listiny
 • Rozvodové listiny
 • Úmrtné listy
 • Zmluvy rôzneho druhu
 • Poistné potvrdenia/listiny
 • Certifikáty
 • Vysvedčenia
 • Plné moci[/one_third] [one_third position=”last”]
 • Policajné listiny
 • Výpisy z registra trestov
 • Listiny z matriky
 • Súdne rozhodnutia
 • Preukazy o výkone
 • Patenty
 • Znalecké posudky
 • iné dokumenty pre úrady[/one_third]