• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
 • Telefón: +49-234 588 2355
 • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Prehlásenie o ochrane súkromia

Prehlásenie o ochrane súkromia

Nasledujúcim prehlásením si plníme našu zákonnú informačnú povinnosť a informujeme Vás o ukladaní údajov, o druhu týchto údajov, o ich účele, ako aj o našej identite. Ďalej oboznamujeme o počiatočnom poskytnutí údajov a druhu poskytnutých údajov.

Prehlásenie O Ochrane Súkromia

Nasledujúcim prehlásením si plníme našu zákonnú informačnú povinnosť a informujeme Vás o ukladaní údajov, o druhu týchto údajov, o ich účele, ako aj o našej identite. Ďalej oboznamujeme o počiatočnom poskytnutí údajov a druhu poskytnutých údajov.

1. Predmet ochrany osobných údajov

Predmetom ochrany údajov sú údaje osobného charakteru. Sú to osobitné údaje o osobných alebo vecných pomeroch určitej alebo určenej súkromnej osoby. Ako napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa, či užívateľské údaje, ako IP adresa počítača.

2. Automatické anonymné zisťovanie, spracovanie a použitie údajov

Informácie neosobného charakteru, ktoré nám Váš internetový prehliadač poskytuje (cookies) zisťujeme, spracúvame a používame automaticky. Tieto informácie obsahujú:

 • Typ a verziu internetového prehliadača,
 • Operačný systém,
 • URL (zdroj linku)
 • IP adresu (hostiteľské meno požívaného prístroja)
 • Dobu odozvy servera

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje pomocou funkcie nastavenia v hlavnej lište zvoliť také nastavenie, aby Váš prehliadač do budúcnosti neakceptoval žiadne nové cookies, alebo vypol už zachované cookies. Avšak týmto môže prísť k obmedzeniu niektorých funkcií internetovej stránky. Ak by ste chceli napriek tomu zredukovať používanie cookies, tak je zaistené, že každý počítač a každý prehliadač, s ktorým pracujete má želaný stupeň ochrany.

AWStats
Naša internetová stránka používa AWStats, službu webovej analýzy od Laurenta Destailleura. AWStats využíva takzvané „cookies“, textové dáta, ktoré sa ukladajú na Váš počítač a umožňujú analýzu používania internetovej stránky. Informácie o Vašom používaný tejto internetovej stránky (vrátane Vašej IP adresy), ktoré generujú cookies, sa prenášajú na server v USA a tam sa ukladajú. AWStats tieto informácie využije, aby vyhodnotil Vaše využívanie tejto internetovej stránky, aby nám zostavil správy o aktivitách na internetovej stránke, a aby poskytol ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a internetu. AWStats poskytne tieto informácie tretej strane, ak je to zákonom predpísané, alebo pokiaľ tretia strana tieto údaje spracováva na poverenie od AWStats. AWStats v žiadnom prípade nespojuje Vašu IP adresu s inými údajmi od AWStats. Inštalácií cookies môžete zabrániť pomocou odpovedajúceho nastavenia Vášho prehliadača; avšak upozorňujeme Vás na to, že v tomto prípade nebudete popr. môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Tým, že používate túto internetovú stránku, súhlasíte zo spracovaním Vašich údajov prostredníctvom AWStats predtým popísaným spôsobom a za predtým menovaným účelom. Zisťovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek aj do budúcnosti zrušené. Našu kontaktnú adresu pre zrušenie ukladania a zisťovania osobných údajov nájdete v našom imprese.

3. Zisťovanie, spracovanie a používanie osobných údajov 

Zisťovanie, používanie alebo použitie osobných údajov v zásade nie je pre používanie internetovej stránky potrebné. Niečo také nie je potrebné ani u nás.

K zisťovaniu, spracovaniu alebo použitiu osobných údajov dochádza iba vtedy, ak Vy dobrovoľne uvediete Vaše osobné údaje. Toto môže byť potrebné napríklad v nasledujúcich prípadoch:

 • Registrácia

K uzatvoreniu zmluvy je potrebná predchádzajúca registrácia, popr. zisťovanie údajov. Preto je potrebné, aby sa uviedli osobné údaje. Pri tomto procese sa žiadajú nasledujúce osobné údaje:

 • Meno, priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefón
 • Realizácia zmluvy

Môže byť potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje ďalej na miesta, ktoré používame k poskytnutiu služby alebo k realizácií zmluvy. Sú to napr. daňový poradcovia, právnici, úrady atď. Okrem prípadov, v ktorých je to potrebné pre realizáciu obchodného styku sa neposkytujú žiadne údaje tretej strane.

 • Poskytnutie údajov tretej strane a poskytnutie údajov štátnym inštitúciám a úradom

Poskytnutie údajov tretej strane sa v ostatných prípadoch realizuje iba vtedy, ak ste s tým už predtým súhlasili. Máte právo, udelený súhlas kedykoľvek aj do budúcna zrušiť.

Údaje poskytujeme oprávneným štátnym inštitúciám a úradom iba v rámci zákonnej povinnosti, alebo na základe súdneho rozhodnutia.

 • Poskytnutie údajov do zahraničia

Do zahraničia neposkytujeme žiadne zistené údaje.

4. Neplnoleté osoby

Obzvlášť sa zaujímame o to, aby bola zaistená ochrana osobných údajov detí. Z tohto dôvodu sa nerealizuje žiadne vedecké zisťovanie, spracovanie alebo použitie údajov neplnoletej osoby, pokiaľ ich zákonný zástupca neudelil súhlas. Hneď ako zistíme, že neplnoletý sám a bez zodpovedajúceho súhlasu zadal osobné údaje alebo o takejto osobe boli zadané osobné údaje, tieto údaje budú bezodkladne vymazané.[/toggle][toggle title=”5. Nárok na informácie“]

Zákazník má nárok na vyžiadanie si informácie o uložených údajoch, ktoré sa týkajú jeho osoby, ako aj informovať sa o pôvode týchto údajov, o príjemcoch týchto údajov, alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli tieto údaje ďalej poskytnuté, ako aj o účele ukladania.

6. Vymazanie a ukladanie

Zaväzujeme sa vymazať osobné údaje, ktoré spracovávame pre vlastné účely, ihneď ako už ich znalosť nebude potrebná pre splnenie účelu, pre ktorý boli uložené. Miesto vymazania dochádza k zablokovaniu, ak vymazanie údajov bráni zákonným, ustanoveným alebo zmluvným lehotám úschovy, alebo ak existuje dôvod k domnienke, že by sa vymazaním poškodili chránené záujmy poškodenej osoby alebo ak vymazanie údajov nie je možné kvôli špecifickému druhu uloženia, alebo je možné iba s vynaložením neprimerane vysokých nákladov.

Okrem toho môžete Vaše údaje, ktoré boli u nás zistené, nechať kedykoľvek zablokovať, opraviť alebo vymazať. Vymazanie údajov sa zrealizuje aj v prípade, ak odvoláte Váš súhlas k zisťovaniu, spracovaniu a použitiu osobných údajov. Ak súhlas odvoláte počas prebiehajúceho obchodného postupu, tak sa vymazanie údajov zrealizuje bezprostredne po jeho ukončení.

Pokračujúce zákonné záväzky týkajúce sa vymazania a zablokovania osobných údajov týmto zostávajú neporušené.

7. Technické a organizačné opatrenia

Zaväzujeme sa, že urobíme technické a organizačné opatrenia, ktoré sú potrebné, aby sa zaistilo vykonanie predpisov o ochrane údajov, ak sú náklady primerané účelu ochrany. Pri  e-mailovej komunikácií nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, takže Vám odporúčame pri dôverných informáciách využívať poštové služby.

8. Odkazy

Na našich internetových stránkach sa nachádzajú odkazy na iné stránky. Kancelária Varga nie je zodpovedná za zabezpečenie osobných údajov na týchto stránkach, alebo za obsah týchto stránok. Kancelária Varga sa týmto bráni každému komerčnému využitiu z Vašej strany a postúpeniu Vašich údajov.

9. Identita zopovednej osoby

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je:

JUDr. Martin Varga
Seilfahrt 101
D-45355 Essen

Tel.: 0234/588 23 55
Fax: 0234/588 23 56
Email: info(at)goormann-varga.de

[/toggle][toggle title=”10. Odvolanie“]

Zákazník má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so zisťovaním, spracovaním a použitím jeho údajov, aj s platnosťou do budúcna.

JUDr. Martin Varga
Kampstr. 2
D-45355 Essen

Tel.: 0201/94617808
Fax: 0201/85974900
Email: info(at)kanzlei‐varga.de

[/toggle]

[toggle title=”Bezpečnostné upozornenie“]Snažíme sa Vaše osobné údaje použitím všetkých technických a organizačných možností ukladať tak, aby neboli prístupné tretej strane. Pri e-mailovej komunikácií nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, takže Vám odporúčame pri dôverných informáciách používať poštové služby.[/toggle]

Trusted Site Seal - Prehlásenie O Ochrane Súkromia