• Adresa: Seilfahrt 101, D-44809 Bochum
  • Telefón: +49-234 588 2355
  • eMail: info(at)goormann-varga.eu

Podmienky mandátu

Podmienky mandátu

Podmienky Mandátu


Všeobecné podmienky mandátu
advokátskej kancelárie goormann | varga

§ 1 Rozsah platnosti

1. Tieto všeobecné podmienky mandátu platia pre všetky zmluvy s klientom, ktorým obsahom je udelenie právnej rady a informácií advokátskou kanceláriou Varga vrátane akýchkoľvej obstarávaní právnych vecí, zmluvných záležitostí a súdnych procesov a konaní.

2. Tieto mandátne podmienky platia i pre dalšie zmluvné vzťahy s klientom, ak klient s týmito podmienkami aspoň raz vyjadril svoj súhlas.

3. Týmto podmienkam mandátu odporujúce alebo odchýlne všeobecné obchodné/zmluvné podmienky klienta sú advokátskou kanceláriou Varga neuznávané, iba ak advokátska kancelária Varga tieto podmienky vyslovene uzná. Tieto všeobecné podmienky mandátu platia aj vtedy, ak adokátska kancelária Varga s vedomím odporujúcich alebo odchýlnych podmienok služby a mandát voči klientovi bezvýhradne vykoná

§ 2 Rozsah mandátu

1. Mandát vzniká prijatím poverenia klienta advokátskou kaceláriou Varga a súhlasom s prijatím mandátu. Až po záväzný súhlas prijatia mandátu sa môže adokátska kancelária Varga  voľne rozhodnúť, či mandát prijme alebo nie. Mandátny vzťah ale nevzniká, ak  sú otázky zodpovedané len všeobecne pomocou moderných komunikačných prostriedkov  (napr. e-mail, fax, telefón, sociálne siete).

2. Rozsah mandátu je obmedzený konkrétnym poverením klienta. Konkrétny rozsah mandátneho vzťahu môže byť určený v zmluve o odmene advokáta. Premdetom mandátu je dohodnuté právne poradenstvo, nie ale určitý výsledok alebo úspech.

3. Právne poradenstvo a zastupovanie adokátskej kancelárie Varga sa vzťahuje na právo Spolkovej republiky Nemecko.  Daňové poradenstvo alebo zastupovanie nie je predmetom mandátu. Ak sa právna záležitosť týka zahraničného práva, adokátska kancelária Varga na to upozorní. Daňové dôsledky právneho poradenstva by mal klient preveriť odbornými tretími osobami.

4. Advokátska kancelária Varga je k spracovaniu mandátu oprávnená kontaktovať odborné tretie osoby. Tieto dodatočné vzniknuté náklady su konzultované s klientom.

5. Mandátny vzťah je advokátskou kanceláriou Varga vykonávaný podľa náležitých advokástkych a právnických zásad podľa najlepšieho vedomia a svedomia, predovšetkým podľa stanov advokátov a právnikov Spolkovej republiky Nemecko ako i ostatných stavovských právnych nariadení.

6. Advokátska kancelária Varga je k podaniu právnych prostriedkov (napr. odvolanie, odpor, sťažnosť . . .) aprávnená len vtedy, ak na to dostala od klienta poverenie a toto poverenie prijala.

§ 3 Odmena

1. Pokiaľ nebola dohodnutá medzi klientom a advokátskou kanceláriou Varga osobitná dohoda o odmene advokáta, vyplýva odmena advokátskej kancelárie Varga z nemeckého zákona o odmene advokátov ( Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)). Odmena na základe nemeckého zákona o odmene advokátov sa odvíja od výšky predmetu sporu, ak nebola dohodnutá osobitná dohoda o odmene advokáta. Ak bolo mimosúdne konanie advokátskej kancelárie Varga faktúrované na základe osobitnej dohody o odmene advokáta a toto konanie prejde do súdneho konania alebo sporu, je započítanie zákonnej odmeny advokátskej kancelárie Varga podľa RVG iba na základe individuálnej dohody. V tomto prípade je klient upozornený na skutočnosť, že toto započitanie sa odchyľuje od zákonnehó započitania odmeny advokáta.

2. Spravidla uzavrie advokátska kancelária Varga s klientom osobitnú dohodu o odmene advokáta. Táto dohoda o odmene advokáta nadobúda účinnosť, ak advokátska kancelária Varga ponuku o osobitnej dohody o odmene advokáta klientovi prepošle emailom a klient túto dohodu prepošle podpísanú späť mailom, faxom alebo poštou alebo advokátska kancelária Varga začne s výkonom mandátu a z komunikácie medzi advokátskou kanceláriou Varga (aj cez sociálne siete) a klientom vyplýva súhlas s touto dohode. Spravidla je pri osobitnej dohode o odmene advokáta dohodnutá odmena na základe hodinovej sadzby.

3. Advokátska kancelária Varga je oprávnená požadovať primeranú zálohu (§ 9 RVG). To platí aj v prípade, ak existujú nároky na náhradu voči tretím osobám.

4. Klient postúpi preventívne všetky nároky na vrátenie odmeny advokáta protistrany, štátnej pokladice alebo tretích strán, ktoré sú zaviazané nahradiť odmenu právnika z mandátneho vzťahu advokátskej kancelárie Varga vo výške odmeny advokátskej kancelárie Varga a to aj so splnomocnením, toto postúpenie zdeliť v mene klienta protistrane. Advokátska kancelária Varga neuplatní tento postúpený nárok, ak klient splní svoje finančné záväzky voči  advokátskej kancelárii Varga, hlavne v prípade ak klient neodmieta zaplatiť odmenu advokáta, nie je v prieťahu alebo nebolo otvorene konkurzné konanie voči jeho majektu.

§ 4 Platby

1. Všetky faktúry su splatné s dátumom vystavenia faktúry. Na zaplatenie faktúry ma klient 10 dní. Omeškanie nastáva automaticky v 11. deň po splatnosti faktúry. Upomienka nie je potrebná. Na odmenu advokátskej kancelárie Varga je započítavanie  akýchkoľvek služieb vylúčené.

2. Viacerí klienti ručia za odmenu advokátskej kancelárie Varga solidárne, ak advokátska kancelária zastupuje a pracuje pre týchto viacerých klientov.

§ 5 Povinnosti klienta

Kvôli záruke vecného a úspešného spracovania mandátu má klient nasledovné povinnosti:

1. Klient informuje advokátsku kanceláriu Varga komplexne a pravdivo ohľadom všetkych faktov a skutočností spojených s jeho právnym poverením a prepošle jej všetky s tým spojené informácie, dokumenty a údaje v náležitej forme. Klient môže počas klientského vzťahu nadviazať kontakt s úradmi, súdmi, protistranou alebo inými účastníkmi iba so súhlasom advokátskej kancelárie Varga. Klient neodkladne informuje advokátsku kanceláriu Varga o zmene svojej adresy, telefónneho alebo faxového čísla, emailovej adresy atď., dlhodobej miestnej absencie  alebo o iných okolností, ktoré majú za následok nedostihnuteľnosť klienta.

2. Klient je povinný skontrolovať všetky dokumenty advokátskej kancelárie Varga na to, či v nich obsiahnuté fakty a skutkový stav veci korespondujú so skutočnosťou a či sú úplné a správne. Prípadné diferencie, odchýlky alebo korekcie je klient povinný včas nahlásiť advokátksej kancelárii Varga.

3. Ak klient zdelí advokátskej kancelárii Varga číslo faxu, súhlasí až do odvolania s posielaním informácií spojených s klientskym vzťahom cez fax. Klient sa uistí, že iba on alebo im oprávnená osoba majú prístup k faxu a že pravidelne kontrolujú prichádzajúce faxy. Klient je povinný upozorniť advokátsku kanceláriu Varga ak existujú obmedzenia, ako napr. že fax je len sporadicky kontrolovaný na nové faxy alebo že faxy sú želané len po predchádzajúcom oznámení.

4. Ak klient zdelí advokátskej kancelárii Varga emailovú adresu, súhlasí až do odvolania s posielaním informácií spojených s klientskym vzťahom cez email. Klient sa uistí, že iba on alebo im oprávnená osoba majú prístup k emailovému kontu a že pravidelne kontrolujú prichádzajúce emaily. Klientovi je známy fakt, že nešifrované emaily zaručujú len obmedzenú diskrétnosť a ochranu nimi poslaných informácií a dokumentov.

5. Ak si klient žiada v komunikácii s advokátskou kanceláriou Varga nasadenie kvalifikovaných elektronických podpisov a šifrovanie a má k tomu dostupné všetky technicus predpoklady a zariadenia, oznámi to advokátskej kancelárii Varga.

6. Soweit die Anwaltskanzlei Varga auch beauftragt ist, den Schriftwechsel mit der Rechtsschutzversicherung zu führen, wird diese von der Verschwiegenheitsverpflichtung im Verhältnis zur Rechtsschutzversicherung ausdrücklich befreit. In diesem Fall versichert der Mandant, dass der Versicherungsvertrag mit der Rechtsschutzversicherung weiterhin besteht, keine Beitragsrückstände vorliegen und in gleicher Angelegenheit keine anderen Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte beauftragt sind. Anwaltskanzlei Varga weist ausdrücklich darauf hin, dass durch die Übernahme der Korrespondenz mit der Rechtsschutzversicherung die Verpflichtung des Mandanten zur Bezahlung der anwaltlichen Vergütung nicht entfällt. Kostenschuldner ist nach wie vor der Mandant.

§ 6 Povinnosti advokátskej kancelárie

1. Advokátska kancelária Varga je na základe stavovského práva zaviazaná k profesnej mlčanlivosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetko, čo jej je v rámci klientského vzťahu zverené. Do tej miery má advokátska kancelária Varga právo odmietnuť svedčiť proti klientovi. Ohľadom existencie klienstkého vzťahu a informáciach spojených s klientským vzťahom sa môže dvokátska kancelária Varga voči tretím osobám, hlavne úradom, vyjadriť len vtedy, ak klient zbavil advokátsku kanceláriou Varga mlčanlivosti.

2. Všetky finančné prostriedky, ktoré advokátska kancelária Varga pre klienta správcovsky uschováva sú klientovi vyplatené okamžite po písomnej žiadosti klienta a to na konto, ktoré klient sám predtým zdelí.

§ 7 Skladovanie dokumentov

1. Klient je upozornený na to, že akty, spisy a rukopisy advokátskej kancelárie Varga budú po piatich rokoch od ukončenia mandátu až na faktúry a tituly zničené (§ 50 Abs. 2 Satz 1 BRAO), ak si klient tieto dokumenty u advokátskej kancelárii Varga pred uplynutím pietich rokov od ukončenia mandátu nevyzdvihne. Naďalej platí  § 50 Abs. 2 Satz 2 BRAO. Advokátska kancelária Varga nedlhuje dlhšie uschovávanie dokumentov ako hore uvedené.

2. Ak majú byť dokumenty klientovi preposlané, budú advokátskou kanceláriou Varga poslané na poslednú známu adresu klienta. Riziko zásielky nesie klient. To neplatí v prípade, ak voči zaslaniu dokumentov vyslovene namietal  a záväzne sa zaviazal, dokumenty osobne prebrať.

3. Úschova a vydanie dokumentov sa nevzťahuje na dokumenty, ktoré pred uplynutím hore uvedenej lehoty boli klientovi doručené v kópii alebo prepise, ako i na komunikáciu medzi klientom a advokátskou kanceláriou Varga.

4. Tituly (súdne rozhodnutia, exekučné tituly atď.) budú vrátené klientovi po ukončení mandátu. Za administratívny poplatok je možná  úschova i týchto titulov.

§ 8 Zádržné právo

1. Až do zaplatenia všetkých poplatkov a nákladov má advokátska kancelária Varga zádržné právo na všetky dokumenty, ktoré klient odovzdal advokátskej kancelárii Varga v rámci spracovania mandátu. To neplatí v prípade, ak zádržné právo je vzhľadom na okolnosti prípadu neprimerané.

2. Po uhradení všetkých nákladov a honoráru advokátskej kancelárie Varga sú podklady a dokumenty, ktoré boli prenechané advokátskej kancelárii Varga klientom alebo trettímo osobami, vydané iba vtedy, ak klient o to vyslovene požiada.

§ 9 Autorské a užívacie práva

Advokátska kancelária Varga si vyhradzuje všetky práva k jej navrhnutým a vytvoreným dokumentom (napr. zmluvy, spisy, stanoviská, posudky, správy . . .). Klient je oprávnený ich používať v rámci jednoduchého práva na užívanie a to v rozsahu, ktorý sa vzťahuje na mandát. Postúpenie týchto dokumentov tretím osobám vyžaduje písomný súhlas advokátskej kancelárie Varga. To neplatí v prípade ak z mandátneho vzťahu vyplýva postúpenie dokumentov určitej tretej osobe.

§ 10 Ukončenie mandátu

1. Mandát je ukončený najneskôr s ukončením poverenia resp. ukončením právnej záležitosti. Mandát može byť ukončený oboma zmluvnými stranami bez udania dôvodov prostredníctvom príslušného oznámenia druhej zmluvnej strany. Ak je mandát ukončený bez súhlasu klienta v priebehu súdneho konania, výpovedná lehota činí sedem dní. To platí najmä v prípade, že sú známe súdne termíny alebo výnimočné procesuálne lehoty.

2. Právo výpovede ma aj advokátska kancelária Varga, pričom mandát nesmie byť ukončený v nevhodnú dobu. To neplatí v prípade, ak ďalšie spracovanie mandátu je kvôli strate dôvery permanentne narušené.

3. Nevyfaktúrované služby sú uhradené ihneď po obdržaní výpovede a sú splatné ihneď po obdržaní faktúry za predpokladu, že nie je dohodnuté inak.

4. Právo mimoriadnej výpovede mandátneho vzťahu je týmo nedotknuté.

§ 11 Ochrana osobných údajov

Advokátska kancelária Varga je oprávnená registrovať, uložiť, uschovať a spracovať informácie, ktoré súvisia so spracovaním mandátu advokátskou kanceláriou Varga alebo jej pomocníkov podľa § 4 Nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov.

§ 12 Ostatné

1. Práva a povinnosti so zmluvného pomeru s advokátskou kanceláriou Varga môžu byt klientom postúpené jedine s písomným súhlasom advokátskej kancelárie Varga.

2. Právna neplatnosť určitého ustanovenia týchto podmienok mandátu novplyvňuje platnosť ostatných ustanovení.  Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade právne neplatného ustanovnia podmienok mandátu toto ustanovenie nahradiť platným ustanovením, ktoré mu je vo svojom hospodárskom dôsledku najbližšie a najlepšie zodpovedá  zmluvnému cieľu.

3. Na všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami  sa aplikuje výlučne právo Spolkovej republiky Nemecko.

4. Miesto plnenia je hlavné sídlo advokátskej kancelárie Varga.

5. Súdna príslušnosť z mandátneho vzťahu sa vzťahuje na sídlo advokátskej kancelárie Varga ak sa u klienta nejedná o spotrebiteľa.[/toggle][/one_half]

Stav: január 2018